ויקרא 11

1

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם:

2

דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ:

3

כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו:

4

אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם:

5

ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם:

6

ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם:

7

ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם:

8

מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם:

9

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו:

10

וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם:

11

ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו:

12

כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם:

13

ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה:

14

ואת הדאה ואת האיה למינה:

15

את כל ערב למינו:

16

ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו:

17

ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף:

18

ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם:

19

ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף:

20

כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם:

21

אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ:

22

את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו:

23

וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם:

24

ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב:

25

וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב:

26

לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא:

27

וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב:

28

והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם:

29

וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו:

30

והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת:

31

אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב:

32

וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר:

33

וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו:

34

מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא:

35

וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם:

36

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא:

37

וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא:

38

וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם:

39

וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב:

40

והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב:

41

וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל:

42

כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם:

43

אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם:

44

כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ:

45

כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני:

46

זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ:

47

להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל: