יואל 3

1

כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם:

2

וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו:

3

ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו:

4

וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם:

5

אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם:

6

ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם:

7

הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם:

8

ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר:

9

קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה:

10

כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני:

11

עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך:

12

יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב:

13

שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם:

14

המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ:

15

שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם:

16

ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל:

17

וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד:

18

והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים:

19

מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם:

20

ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור:

21

ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון: