יואל 1

1

דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל:

2

שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם:

3

עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר:

4

יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל:

5

הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם:

6

כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו:

7

שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה:

8

אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה:

9

הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה:

10

שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר:

11

הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה:

12

הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם:

13

חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך:

14

קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה:

15

אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא:

16

הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל:

17

עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן:

18

מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו:

19

אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה:

20

גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר: