A A A A A
עברית 1977

הושע 9

1

  אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן:

2

  גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה:

3

  לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו:

4

  לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה:

5

  מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה:

6

  כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם:

7

  באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה:

8

  צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו:

9

  העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם:

10

  כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם:

11

  אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון:

12

  כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם:

13

  אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו:

14

  תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים:

15

  כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים:

16

  הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם:

17

  ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977