בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

הושע 9

1

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן:

2

גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה:

3

לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו:

4

לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה:

5

מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה:

6

כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם:

7

באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה:

8

צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו:

9

העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם:

10

כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם:

11

אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון:

12

כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם:

13

אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו:

14

תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים:

15

כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים:

16

הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם:

17

ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977