A A A A A
עברית 1977

הושע 5

1

  שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור:

2

  ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם:

3

  אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל:

4

  לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו:

5

  וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם יהודה עמם:

6

  בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה ולא ימצאו חלץ מהם:

7

  ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם:

8

  תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין:

9

  אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה:

10

  היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי:

11

  עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו:

12

  ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה:

13

  וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור:

14

  כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל:

15

  אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977