הושע 3

1

ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים:

2

ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים:

3

ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך:

4

כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים:

5

אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים: