הושע 14

1

שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך:

2

קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו:

3

אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום:

4

ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו:

5

אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון:

6

ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון:

7

ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון:

8

אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא:

9

מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם: