הושע 13

1

כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת:

2

ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון:

3

לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה:

4

ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי:

5

אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות:

6

כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני:

7

ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור:

8

אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם:

9

שחתך ישראל כי בי בעזרך:

10

אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים:

11

אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי:

12

צרור עון אפרים צפונה חטאתו:

13

חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים:

14

מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני:

15

כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה:

16

תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו: