דניאל 8

1

בשנת שלוש למלכות בלאשצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה:

2

ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על אובל אולי:

3

ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן השנית והגבהה עלה באחרנה:

4

ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל:

5

ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו:

6

ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו:

7

וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישבר את שתי קרניו ולא היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו:

8

וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים:

9

ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי:

10

ותגדל עד צבא השמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם:

11

ועד שר הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשלך מכון מקדשו:

12

וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה:

13

ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס:

14

ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש:

15

ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר:

16

ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה:

17

ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון:

18

ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי:

19

ויאמר הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ:

20

האיל אשר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס:

21

והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון:

22

והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו:

23

ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות:

24

ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם קדשים:

25

ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר:

26

ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים:

27

ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין: