בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

דניאל 12

1

ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר:

2

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם:

3

והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד:

4

ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת:

5

וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר:

6

ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד מתי קץ הפלאות:

7

ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה:

8

ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה:

9

ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ:

10

יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו:

11

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים:

12

אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה:

13

ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977