יחזקאל 41

1

ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו רחב האהל:

2

ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה:

3

ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות:

4

וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים:

5

וימד קיר הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב:

6

והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית:

7

ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה:

8

וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה:

9

רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית:

10

ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב:

11

ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב:

12

והבנין אשר אל פני הגזרה פאת דרך הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה:

13

ומדד את הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה:

14

ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה:

15

ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר:

16

הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלנות והחלנות מכסות:

17

על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון מדות:

18

ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב:

19

ופני אדם אל התמרה מפו ופני כפיר אל התמרה מפו עשוי אל כל הבית סביב סביב:

20

מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל:

21

ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה:

22

המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה:

23

ושתים דלתות להיכל ולקדש:

24

ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת:

25

ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ:

26

וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים: