יחזקאל 40

1

בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד יהוה ויבא אתי שמה:

2

במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב:

3

ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער:

4

וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל:

5

והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד:

6

ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלתו וימד את סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב:

7

והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד:

8

וימד את אלם השער מהבית קנה אחד:

9

וימד את אלם השער שמנה אמות ואילו שתים אמות ואלם השער מהבית:

10

ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו:

11

וימד את רחב פתח השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות:

12

וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה והתא שש אמות מפו ושש אמות מפו:

13

וימד את השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח:

14

ויעש את אילים ששים אמה ואל איל החצר השער סביב סביב:

15

ועל פני השער היאתון על לפני אלם השער הפנימי חמשים אמה:

16

וחלונות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים:

17

ויביאני אל החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב סביב שלשים לשכות אל הרצפה:

18

והרצפה אל כתף השערים לעמת ארך השערים הרצפה התחתונה:

19

וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון:

20

והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו:

21

ותאו שלושה מפו ושלשה מפו ואילו ואלמו היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה:

22

וחלונו ואלמו ותמרו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו בו ואילמו לפניהם:

23

ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל שער מאה אמה:

24

ויולכני דרך הדרום והנה שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה:

25

וחלונים לו ולאילמו סביב סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה:

26

ומעלות שבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל אילו:

27

ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות:

28

ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום וימד את השער הדרום כמדות האלה:

29

ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות:

30

ואלמות סביב סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות:

31

ואלמו אל חצר החצונה ותמרים אל אילו ומעלות שמונה מעלו:

32

ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השער כמדות האלה:

33

ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה:

34

ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו:

35

ויביאני אל שער הצפון ומדד כמדות האלה:

36

תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה:

37

ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו:

38

ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את העלה:

39

ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם:

40

ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות:

41

ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו:

42

וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם והזבח:

43

והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן:

44

ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפן:

45

וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית:

46

והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה לשרתו:

47

וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית:

48

ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו:

49

ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה: