יחזקאל 35

1

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

2

בן אדם שים פניך על הר שעיר והנבא עליו:

3

ואמרת לו כה אמר אדני יהוה הנני אליך הר שעיר ונטיתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה:

4

עריך חרבה אשים ואתה שממה תהיה וידעת כי אני יהוה:

5

יען היות לך איבת עולם ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אידם בעת עון קץ:

6

לכן חי אני נאם אדני יהוה כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך:

7

ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה והכרתי ממנו עבר ושב:

8

ומלאתי את הריו חלליו גבעותיך וגיאותיך וכל אפיקיך חללי חרב יפלו בהם:

9

שממות עולם אתנך ועריך לא תישבנה וידעתם כי אני יהוה:

10

יען אמרך את שני הגוים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה ויהוה שם היה:

11

לכן חי אני נאם אדני יהוה ועשיתי כאפך וכקנאתך אשר עשיתה משנאתיך בם ונודעתי בם כאשר אשפטך:

12

וידעת כי אני יהוה שמעתי את כל נאצותיך אשר אמרת על הרי ישראל לאמר שממה לנו נתנו לאכלה:

13

ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עלי דבריכם אני שמעתי:

14

כה אמר אדני יהוה כשמח כל הארץ שממה אעשה לך:

15

כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כלה וידעו כי אני יהוה: