יחזקאל 32

1

ויהי בשתי עשרה שנה בשני עשר חדש באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר:

2

בן אדם שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח מים ברגליך ותרפס נהרותם:

3

כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי:

4

ונטשתיך בארץ על פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל עוף השמים והשבעתי ממך חית כל הארץ:

5

ונתתי את בשרך על ההרים ומלאתי הגאיות רמותך:

6

והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים ואפקים ימלאון ממך:

7

וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו:

8

כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על ארצך נאם אדני יהוה:

9

והכעסתי לב עמים רבים בהביאי שברך בגוים על ארצות אשר לא ידעתם:

10

והשמותי עליך עמים רבים ומלכיהם ישערו עליך שער בעופפי חרבי על פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך:

11

כי כה אמר אדני יהוה חרב מלך בבל תבואך:

12

בחרבות גבורים אפיל המונך עריצי גוים כלם ושדדו את גאון מצרים ונשמד כל המונה:

13

והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם:

14

אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך נאם אדני יהוה:

15

בתתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלאה בהכותי את כל יושבי בה וידעו כי אני יהוה:

16

קינה היא וקוננוה בנות הגוים תקוננה אותה על מצרים ועל כל המונה תקוננה אותה נאם אדני יהוה:

17

ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר:

18

בן אדם נהה על המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדרם אל ארץ תחתיות את יורדי בור:

19

ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים:

20

בתוך חללי חרב יפלו חרב נתנה משכו אותה וכל המוניה:

21

ידברו לו אלי גבורים מתוך שאול את עזריו ירדו שכבו הערלים חללי חרב:

22

שם אשור וכל קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב:

23

אשר נתנו קברתיה בירכתי בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר נתנו חתית בארץ חיים:

24

שם עילם וכל המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור:

25

בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי חרב כי נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור בתוך חללים נתן:

26

שם משך תבל וכל המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי נתנו חתיתם בארץ חיים:

27

ולא ישכבו את גבורים נפלים מערלים אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם ותהי עונתם על עצמותם כי חתית גבורים בארץ חיים:

28

ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב את חללי חרב:

29

שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר נתנו בגבורתם את חללי חרב המה את ערלים ישכבו ואת ירדי בור:

30

שמה נסיכי צפון כלם וכל צדני אשר ירדו את חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את חללי חרב וישאו כלמתם את יורדי בור:

31

אותם יראה פרעה ונחם על כל המונה חללי חרב פרעה וכל חילו נאם אדני יהוה:

32

כי נתתי את חתיתו בארץ חיים והשכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונה נאם אדני יהוה: