יחזקאל 30

1

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

2

בן אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה הילילו הה ליום:

3

כי קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה:

4

ובאה חרב במצרים והיתה חלחלה בכוש בנפל חלל במצרים ולקחו המונה ונהרסו יסודתיה:

5

כוש ופוט ולוד וכל הערב וכוב ובני ארץ הברית אתם בחרב יפלו:

6

כה אמר יהוה ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה בחרב יפלו בה נאם אדני יהוה:

7

ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך ערים נחרבות תהיינה:

8

וידעו כי אני יהוה בתתי אש במצרים ונשברו כל עזריה:

9

ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח והיתה חלחלה בהם ביום מצרים כי הנה באה:

10

כה אמר אדני יהוה והשבתי את המון מצרים ביד נבוכדראצר מלך בבל:

11

הוא ועמו אתו עריצי גוים מובאים לשחת הארץ והריקו חרבותם על מצרים ומלאו את הארץ חלל:

12

ונתתי יארים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד זרים אני יהוה דברתי:

13

כה אמר אדני יהוה והאבדתי גלולים והשבתי אלילים מנף ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים:

14

והשמתי את פתרוס ונתתי אש בצען ועשיתי שפטים בנא:

15

ושפכתי חמתי על סין מעוז מצרים והכרתי את המון נא:

16

ונתתי אש במצרים חול תחיל סין ונא תהיה להבקע ונף צרי יומם:

17

בחורי און ופי בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה:

18

ובתחפנחס חשך היום בשברי שם את מטות מצרים ונשבת בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה:

19

ועשיתי שפטים במצרים וידעו כי אני יהוה:

20

ויהי באחת עשרה שנה בראשון בשבעה לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר:

21

בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי והנה לא חבשה לתת רפאות לשום חתול לחבשה לחזקה לתפש בחרב:

22

לכן כה אמר אדני יהוה הנני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרעתיו את החזקה ואת הנשברת והפלתי את החרב מידו:

23

והפצותי את מצרים בגוים וזריתם בארצות:

24

וחזקתי את זרעות מלך בבל ונתתי את חרבי בידו ושברתי את זרעות פרעה ונאק נאקות חלל לפניו:

25

והחזקתי את זרעות מלך בבל וזרעות פרעה תפלנה וידעו כי אני יהוה בתתי חרבי ביד מלך בבל ונטה אותה אל ארץ מצרים:

26

והפצותי את מצרים בגוים וזריתי אותם בארצות וידעו כי אני יהוה: