יחזקאל 27

1

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

2

ואתה בן אדם שא על צר קינה:

3

ואמרת לצור הישבתי על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי:

4

בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך:

5

ברושים משניר בנו לך את כל לחתים ארז מלבנון לקחו לעשות תרן עליך:

6

אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשרים מאיי כתים:

7

שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך:

8

ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך:

9

זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך:

10

פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו בך המה נתנו הדרך:

11

בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על חומותיך סביב המה כללו יפיך:

12

תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך:

13

יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך:

14

מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך:

15

בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים השיבו אשכרך:

16

ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך:

17

יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך:

18

דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר:

19

ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה:

20

דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה:

21

ערב וכל נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם סחריך:

22

רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך:

23

חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך:

24

המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך:

25

אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים:

26

במים רבים הביאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים:

27

הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך:

28

לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות:

29

וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט מלחים כל חבלי הים אל הארץ יעמדו:

30

והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו:

31

והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר:

32

ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים:

33

בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי ארץ:

34

עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו:

35

כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים:

36

סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד עולם: