בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

יחזקאל 24

1

ויהי דבר יהוה אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר:

2

בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה:

3

ומשל אל בית המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שפת הסיר שפת וגם יצק בו מים:

4

אסף נתחיה אליה כל נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא:

5

מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם בשלו עצמיה בתוכה:

6

לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל:

7

כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר:

8

להעלות חמה לנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות:

9

לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה:

10

הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו:

11

והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה:

12

תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה:

13

בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בך:

14

אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה:

15

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

16

בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך:

17

האנק דם מתים אבל לא תעשה פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל:

18

ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשר צויתי:

19

ויאמרו אלי העם הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עשה:

20

ואמר אליהם דבר יהוה היה אלי לאמר:

21

אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו:

22

ועשיתם כאשר עשיתי על שפם לא תעטו ולחם אנשים לא תאכלו:

23

ופארכם על ראשיכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו ונמקתם בעונתיכם ונהמתם איש אל אחיו:

24

והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבאה וידעתם כי אני אדני יהוה:

25

ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעזם משוש תפארתם את מחמד עיניהם ואת משא נפשם בניהם ובנותיהם:

26

ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אזנים:

27

ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977