יחזקאל 19

1

ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל:

2

ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה:

3

ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל:

4

וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים:

5

ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו:

6

ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל:

7

וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו:

8

ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש:

9

ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל:

10

אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים:

11

ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו:

12

ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו:

13

ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא:

14

ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה: