יחזקאל 16

1

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

2

בן אדם הודע את ירושלם את תועבתיה:

3

ואמרת כה אמר אדני יהוה לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית:

4

ומולדותיך ביום הולדת אתך לא כרת שרך ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת:

5

לא חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשלכי אל פני השדה בגעל נפשך ביום הלדת אתך:

6

ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי:

7

רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה:

8

ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי לי:

9

וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן:

10

ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי:

11

ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך:

12

ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך ועטרת תפארת בראשך:

13

ותעדי זהב וכסף ומלבושך ששי ומשי ורקמה סלת ודבש ושמן אכלתי ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה:

14

ויצא לך שם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עליך נאם אדני יהוה:

15

ותבטחי ביפיך ותזני על שמך ותשפכי את תזנותיך על כל עובר לו יהי:

16

ותקחי מבגדיך ותעשי לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה:

17

ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר ותזני בם:

18

ותקחי את בגדי רקמתך ותכסים ושמני וקטרתי נתתי לפניהם:

19

ולחמי אשר נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה:

20

ותקחי את בניך ואת בנותיך אשר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך:

21

ותשחטי את בני ותתנים בהעביר אותם להם:

22

ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית:

23

ויהי אחרי כל רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה:

24

ותבני לך גב ותעשי לך רמה בכל רחוב:

25

אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנתך:

26

ותזני אל בני מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי את תזנתך להכעיסני:

27

והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש שנאותיך בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זמה:

28

ותזני אל בני אשור מבלתי שבעתך ותזנים וגם לא שבעת:

29

ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשדימה וגם בזאת לא שבעת:

30

מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשותך את כל אלה מעשה אשה זונה שלטת:

31

בבנותיך גבך בראש כל דרך ורמתך עשיתי בכל רחוב ולא הייתי כזונה לקלס אתנן:

32

האשה המנאפת תחת אישה תקח את זרים:

33

לכל זנות יתנו נדה ואת נתת את נדניך לכל מאהביך ותשחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך:

34

ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך ותהי להפך:

35

לכן זונה שמעי דבר יהוה:

36

כה אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם:

37

לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך:

38

ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה:

39

ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה:

40

והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם:

41

ושרפו בתיך באש ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד:

42

והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד:

43

יען אשר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי את הזמה על כל תועבתיך:

44

הנה כל המשל עליך ימשל לאמר כאמה בתה:

45

בת אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי:

46

ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על שמאולך ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדם ובנותיה:

47

ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשיתי כמעט קט ותשחתי מהן בכל דרכיך:

48

חי אני נאם אדני יהוה אם עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך:

49

הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה:

50

ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי:

51

ושמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותך בכל תועבתיך אשר עשיתי:

52

גם את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר התעבת מהן תצדקנה ממך וגם את בושי ושאי כלמתך בצדקתך אחיותך:

53

ושבתי את שבותהן את שבית סדם ובנותיה ואת שבית שמרון ובנותיה ושבית שביתיך בתוכהנה:

54

למען תשאי כלמתך ונכלמת מכל אשר עשית בנחמך אתן:

55

ואחותיך סדם ובנותיה תשבן לקדמתן ושמרון ובנותיה תשבן לקדמתן ואת ובנותיך תשבינה לקדמתכן:

56

ולוא היתה סדם אחותך לשמועה בפיך ביום גאוניך:

57

בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב:

58

את זמתך ואת תועבותיך את נשאתים נאם יהוה:

59

כי כה אמר אדני יהוה ועשית אותך כאשר עשית אשר בזית אלה להפר ברית:

60

וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם:

61

וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך:

62

והקימותי אני את בריתי אתך וידעת כי אני יהוה:

63

למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם אדני יהוה: