יחזקאל 15

1

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

2

בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער:

3

היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי:

4

הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה:

5

הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה:

6

לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם:

7

ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם:

8

ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה: