יחזקאל 11

1

ותשא אתי רוח ותבא אתי אל שער בית יהוה הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם:

2

ויאמר אלי בן אדם אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת רע בעיר הזאת:

3

האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר:

4

לכן הנבא עליהם הנבא בן אדם:

5

ותפל עלי רוח יהוה ויאמר אלי אמר כה אמר יהוה כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה:

6

הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל:

7

לכן כה אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא הסיר ואתכם הוציא מתוכה:

8

חרב יראתם וחרב אביא עליכם נאם אדני יהוה:

9

והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם ביד זרים ועשיתי בכם שפטים:

10

בחרב תפלו על גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי אני יהוה:

11

היא לא תהיה לכם לסיר ואתם תהיו בתוכה לבשר אל גבול ישראל אשפט אתכם:

12

וידעתם כי אני יהוה אשר בחקי לא הלכתם ומשפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם:

13

ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניה מת ואפל על פני ואזעק קול גדול ואמר אהה אדני יהוה כלה אתה עשה את שארית ישראל:

14

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

15

בן אדם אחיך אחיך אנשי גאלתך וכל בית ישראל כלה אשר אמרו להם ישבי ירושלם רחקו מעל יהוה לנו היא נתנה הארץ למורשה:

16

לכן אמר כה אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם:

17

לכן אמר כה אמר אדני יהוה וקבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל:

18

ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבתיה ממנה:

19

וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר:

20

למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים:

21

ואל לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה:

22

וישאו הכרובים את כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה:

23

ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר:

24

ורוח נשאתני ותבאני כשדימה אל הגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי:

25

ואדבר אל הגולה את כל דברי יהוה אשר הראני: