איכה 4

1

איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות:

2

בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר:

3

גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר:

4

דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם:

5

האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות:

6

ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים:

7

זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם:

8

חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ:

9

טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי:

10

ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי:

11

כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה:

12

לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם:

13

מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים:

14

נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם:

15

סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור:

16

פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו:

17

עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע:

18

צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו:

19

קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו:

20

רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים:

21

שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי:

22

תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך: