ירמיה 30

1

הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר:

2

כה אמר יהוה אלהי ישראל לאמר כתב לך את כל הדברים אשר דברתי אליך אל ספר:

3

כי הנה ימים באים נאם יהוה ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה:

4

ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל ישראל ואל יהודה:

5

כי כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום:

6

שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון:

7

הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע:

8

והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים:

9

ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם:

10

ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד:

11

כי אתך אני נאם יהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך:

12

כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך:

13

אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך:

14

כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך:

15

מה תזעק על שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך:

16

לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשבי ילכו והיו שאסיך למשסה וכל בזזיך אתן לבז:

17

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה:

18

כה אמר יהוה הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב:

19

ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו:

20

והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל לחציו:

21

והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם יהוה:

22

והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים:

23

הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול:

24

לא ישוב חרון אף יהוה עד עשתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה: