ירמיה 13

1

כה אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על מתניך ובמים לא תבאהו:

2

ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשם על מתני:

3

ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר:

4

קח את האזור אשר קנית אשר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק הסלע:

5

ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי:

6

ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את האזור אשר צויתיך לטמנו שם:

7

ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל:

8

ויהי דבר יהוה אלי לאמר:

9

כה אמר יהוה ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלם הרב:

10

העם הזה הרע המאנים לשמוע את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל:

11

כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו:

12

ואמרת אליהם את הדבר הזה כה אמר יהוה אלהי ישראל כל נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל נבל ימלא יין:

13

ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל ישבי ירושלם שכרון:

14

ונפצתים איש אל אחיו והאבות והבנים יחדו נאם יהוה לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיתם:

15

שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר:

16

תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל:

17

ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה:

18

אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם:

19

ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים:

20

שאי עיניכם וראי הבאים מצפון איה העדר נתן לך צאן תפארתך:

21

מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה:

22

וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך:

23

היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע:

24

ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר:

25

זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר:

26

וגם אני חשפתי שוליך על פניך ונראה קלונך:

27

נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד: