ירמיה 12

1

צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד:

2

נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם:

3

ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה:

4

עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו:

5

כי את רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את הסוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגאון הירדן:

6

כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות:

7

עזבתי את ביתי נטשתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשי בכף איביה:

8

היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה:

9

העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השדה התיו לאכלה:

10

רעים רבים שחתו כרמי בססו את חלקתי נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה:

11

שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב:

12

על כל שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ אין שלום לכל בשר:

13

זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אף יהוה:

14

כה אמר יהוה על כל שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל הנני נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם:

15

והיה אחרי נתשי אותם אשוב ורחמתים והשבתים איש לנחלתו ואיש לארצו:

16

והיה אם למד ילמדו את דרכי עמי להשבע בשמי חי יהוה כאשר למדו את עמי להשבע בבעל ונבנו בתוך עמי:

17

ואם לא ישמעו ונתשתי את הגוי ההוא נתוש ואבד נאם יהוה: