ירמיה 10

1

שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל:

2

כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה:

3

כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד:

4

בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק:

5

כתמר מקשה המה ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם:

6

מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה:

7

מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך:

8

ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא:

9

כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם:

10

ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו:

11

כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה:

12

עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים:

13

לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה ארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו:

14

נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם:

15

הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו:

16

לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו יהוה צבאות שמו:

17

אספי מארץ כנעתך ישבתי במצור:

18

כי כה אמר יהוה הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו:

19

אוי לי על שברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשאנו:

20

אהלי שדד וכל מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין נטה עוד אהלי ומקים יריעותי:

21

כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה:

22

קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים:

23

ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו:

24

יסרני יהוה אך במשפט אל באפך פן תמעטני:

25

שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השמו: