ישעה 9

1

כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבלון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים:

2

העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם:

3

הרבית הגוי לא הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל:

4

כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין:

5

כי כל סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה לשרפה מאכלת אש:

6

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום:

7

למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת:

8

דבר שלח אדני ביעקב ונפל בישראל:

9

וידעו העם כלו אפרים ויושב שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמר:

10

לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף:

11

וישגב יהוה את צרי רצין עליו ואת איביו יסכסך:

12

ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה:

13

והעם לא שב עד המכהו ואת יהוה צבאות לא דרשו:

14

ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד:

15

זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב:

16

ויהיו מאשרי העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים:

17

על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה:

18

כי בערה כאש רשעה שמיר ושית תאכל ותצת בסבכי היער ויתאבכו גאות עשן:

19

בעברת יהוה צבאות נעתם ארץ ויהי העם כמאכלת אש איש אל אחיו לא יחמלו:

20

ויגזר על ימין ורעב ויאכל על שמאול ולא שבעו איש בשר זרעו יאכלו:

21

מנשה את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה: