ישעה 63

1

מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע:

2

מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת:

3

פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי:

4

כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה:

5

ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני:

6

ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם:

7

חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרב חסדיו:

8

ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע:

9

בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם:

10

והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם:

11

ויזכר ימי עולם משה עמו איה המעלם מים את רעי צאנו איה השם בקרבו את רוח קדשו:

12

מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם:

13

מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשלו:

14

כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת:

15

הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו:

16

כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך:

17

למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך:

18

למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך:

19

היינו מעולם לא משלת בם לא נקרא שמך עליהם: