ישעה 48

1

שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה:

2

כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו:

3

הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה:

4

מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה:

5

ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום:

6

שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם:

7

עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין:

8

גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך:

9

למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך:

10

הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני:

11

למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן:

12

שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני הוא אני ראשון אף אני אחרון:

13

אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו:

14

הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים:

15

אני אני דברתי אף קראתיו הביאתיו והצליח דרכו:

16

קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו:

17

כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך:

18

לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים:

19

ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני:

20

צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב:

21

ולא צמאו בחרבות הוליכם מים מצור הזיל למו ויבקע צור ויזבו מים:

22

אין שלום אמר יהוה לרשעים: