ישעה 43

1

ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה:

2

כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך:

3

כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך:

4

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך:

5

אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך:

6

אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ:

7

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו:

8

הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו:

9

כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת:

10

אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה:

11

אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע:

12

אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל:

13

גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה:

14

כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם:

15

אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם:

16

כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה:

17

המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו:

18

אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו:

19

הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות:

20

תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי:

21

עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו:

22

ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל:

23

לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה:

24

לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך:

25

אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר:

26

הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק:

27

אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי:

28

ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים: