ישעה 42

1

הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא:

2

לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו:

3

קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט:

4

לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו:

5

כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה:

6

אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים:

7

לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך:

8

אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים:

9

הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם:

10

שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם:

11

ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו:

12

ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו:

13

יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר:

14

החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד:

15

אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש:

16

והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים:

17

נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו:

18

החרשים שמעו והעורים הביטו לראות:

19

מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה:

20

ראית רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע:

21

יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

22

והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב:

23

מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור:

24

מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו:

25

וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב: