ישעה 41

1

החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה:

2

מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו:

3

ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא:

4

מי פעל ועשה קרא הדרות מראש אני יהוה ראשון ואת אחרנים אני הוא:

5

ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון:

6

איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק:

7

ויחזק חרש את צרף מחליק פטיש את הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט:

8

ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי:

9

אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך:

10

אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי:

11

הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך:

12

תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך:

13

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך:

14

אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל:

15

הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים:

16

תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל:

17

העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם:

18

אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים:

19

אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו:

20

למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו כי יד יהוה עשתה זאת וקדוש ישראל בראה:

21

קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב:

22

יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו:

23

הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו ותרעו ונשתעה ונרא יחדו:

24

הן אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם:

25

העירותי מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמי ויבא סגנים כמו חמר וכמו יוצר ירמס טיט:

26

מי הגיד מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין מגיד אף אין משמיע אף אין שמע אמריכם:

27

ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן:

28

וארא ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשאלם וישיבו דבר:

29

הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם: