ישעה 40

1

נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם:

2

דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה:

3

קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו:

4

כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה:

5

ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר:

6

קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה:

7

יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם:

8

יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם:

9

על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם:

10

הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו:

11

כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל:

12

מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים:

13

מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו:

14

את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו:

15

הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול:

16

ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה:

17

כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו:

18

ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו:

19

הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף:

20

המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט:

21

הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ:

22

הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת:

23

הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה:

24

אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם:

25

ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש:

26

שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר:

27

למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור:

28

הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו:

29

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה:

30

ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו:

31

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו: