ישעה 38

1

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה:

2

ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה:

3

ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול:

4

ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר:

5

הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה:

6

ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת:

7

וזה לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את הדבר הזה אשר דבר:

8

הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה:

9

מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו:

10

אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי:

11

אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל:

12

דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני:

13

שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני:

14

כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני:

15

מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי:

16

אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני:

17

הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי:

18

כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך:

19

חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך:

20

יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה:

21

ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי:

22

ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה: