ישעה 32

1

הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו:

2

והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה:

3

ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה:

4

ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות:

5

לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע:

6

כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר:

7

וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט:

8

ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום:

9

נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי:

10

ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא:

11

חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים:

12

על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה:

13

על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה:

14

כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים:

15

עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב:

16

ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב:

17

והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם:

18

וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות:

19

וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר:

20

אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור: