ישעה 3

1

כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים:

2

גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן:

3

שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש:

4

ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם:

5

ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד:

6

כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך:

7

ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם:

8

כי כשלה ירושלם ויהודה נפל כי לשונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו:

9

הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה:

10

אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו:

11

אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו:

12

עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו:

13

נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים:

14

יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם:

15

מלכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נאם אדני יהוה צבאות:

16

ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה:

17

ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה:

18

ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים:

19

הנטפות והשרות והרעלות:

20

הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים:

21

הטבעות ונזמי האף:

22

המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים:

23

הגלינים והסדינים והצניפות והרדידים:

24

והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי:

25

מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה:

26

ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב: