ישעה 28

1

הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין:

2

הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד:

3

ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים:

4

והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה:

5

ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו:

6

ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה:

7

וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה:

8

כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום:

9

את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים:

10

כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם:

11

כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה:

12

אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע:

13

והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו:

14

לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם:

15

כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט שוטף כי עבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו:

16

לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש:

17

ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו:

18

וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס:

19

מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה:

20

כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס:

21

כי כהר פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו:

22

ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על כל הארץ:

23

האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי:

24

הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו:

25

הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו:

26

ויסרו למשפט אלהיו יורנו:

27

כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט:

28

לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו:

29

גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה: