ישעה 23

1

משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו:

2

דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך:

3

ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים:

4

בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות:

5

כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר:

6

עברו תרשישה הילילו ישבי אי:

7

הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור:

8

מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ:

9

יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ:

10

עברי ארצך כיאר בת תרשיש אין מזח עוד:

11

ידו נטה על הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל כנען לשמד מעזניה:

12

ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי גם שם לא ינוח לך:

13

הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחיניו עררו ארמנותיה שמה למפלה:

14

הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן:

15

והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה:

16

קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי:

17

והיה מקץ שבעים שנה יפקד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה:

18

והיה סחרה ואתננה קדש ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכסה עתיק: