ישעה 19

1

משא מצרים הנה יהוה רכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו:

2

וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה:

3

ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים:

4

וסכרתי את מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשל בם נאם האדון יהוה צבאות:

5

ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש:

6

והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו:

7

ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו:

8

ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו:

9

ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי:

10

והיו שתתיה מדכאים כל עשי שכר אגמי נפש:

11

אך אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם:

12

אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות על מצרים:

13

נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה:

14

יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו:

15

ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון:

16

ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מניף עליו:

17

והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא כל אשר יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו:

18

ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר ההרס יאמר לאחת:

19

ביום ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה ליהוה:

20

והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם:

21

ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו:

22

ונגף יהוה את מצרים נגף ורפוא ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם:

23

ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו מצרים את אשור:

24

ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ:

25

אשר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל: