ישעה 17

1

משא דמשק הנה דמשק מוסר מעיר והיתה מעי מפלה:

2

עזבות ערי ערער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד:

3

ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדמשק ושאר ארם ככבוד בני ישראל יהיו נאם יהוה צבאות:

4

והיה ביום ההוא ידל כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה:

5

והיה כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים בעמק רפאים:

6

ונשאר בו עוללת כנקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה בסעפיה פריה נאם יהוה אלהי ישראל:

7

ביום ההוא ישעה האדם על עשהו ועיניו אל קדוש ישראל תראינה:

8

ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו ואשר עשו אצבעתיו לא יראה והאשרים והחמנים:

9

ביום ההוא יהיו ערי מעזו כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל והיתה שממה:

10

כי שכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו:

11

ביום נטעך תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש:

12

הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון:

13

לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה:

14

לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר איננו זה חלק שוסינו וגורל לבזזינו: