ישעה 13

1

משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ:

2

על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים:

3

אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי:

4

קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה:

5

באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ:

6

הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא:

7

על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס:

8

ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם:

9

הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה:

10

כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו:

11

ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל:

12

אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר:

13

על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו:

14

והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו:

15

כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב:

16

ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה:

17

הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו:

18

וקשתות נערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם:

19

והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה:

20

לא תשב לנצח ולא תשכן עד דור ודור ולא יהל שם ערבי ורעים לא ירבצו שם:

21

ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם:

22

וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו: