ישעה 10

1

הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו:

2

להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו:

3

ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם:

4

בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה:

5

הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי:

6

בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות:

7

והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט:

8

כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים:

9

הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון:

10

כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון:

11

הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה:

12

והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו:

13

כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים:

14

ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף:

15

היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ:

16

לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש:

17

והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד:

18

וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס:

19

ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם:

20

והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת:

21

שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור:

22

כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה:

23

כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ:

24

לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים:

25

כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם:

26

ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים:

27

והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן:

28

בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו:

29

עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה:

30

צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות:

31

נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו:

32

עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם:

33

הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו:

34

ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול: