ישעה 1

1

חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה:

2

שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי:

3

ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן:

4

הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור:

5

על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי:

6

מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן:

7

ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים:

8

ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה:

9

לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו:

10

שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה:

11

למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי:

12

כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי:

13

לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה:

14

חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא:

15

ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו:

16

רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע:

17

למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה:

18

לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו:

19

אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו:

20

ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר:

21

איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים:

22

כספך היה לסיגים סבאך מהול במים:

23

שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם:

24

לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי:

25

ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך:

26

ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה:

27

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה:

28

ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו:

29

כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם:

30

כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה:

31

והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה: