שיר השירים 8

1

מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי:

2

אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני:

3

שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני:

4

השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ:

5

מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך:

6

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה:

7

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו:

8

אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה:

9

אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז:

10

אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום:

11

כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף:

12

כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו:

13

היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני:

14

ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים: