A A A A A
עברית 1977

שיר השירים 6

1

  אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך:

2

  דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים:

3

  אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים:

4

  יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות:

5

  הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד:

6

  שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:

7

  כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

8

  ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר:

9

  אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה:

10

  מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות:

11

  אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים:

12

  לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב:

13

  שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977