קהלת 7

1

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו:

2

טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו:

3

טוב כעס משחק כי ברע פנים ייטב לב:

4

לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה:

5

טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים:

6

כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל:

7

כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה:

8

טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח:

9

אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח:

10

אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה:

11

טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש:

12

כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה:

13

ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו:

14

ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה:

15

את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו:

16

אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם:

17

אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך:

18

טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם:

19

החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר:

20

כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא:

21

גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך:

22

כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את קללת אחרים:

23

כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני:

24

רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו:

25

סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות:

26

ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה:

27

ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון:

28

אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי:

29

לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים: