קהלת 6

1

יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם:

2

איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא:

3

אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל:

4

כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה:

5

גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה:

6

ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך:

7

כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא:

8

כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים:

9

טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח:

10

מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו:

11

כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם:

12

כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש: