קהלת 10

1

זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט:

2

לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו:

3

וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא:

4

אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים:

5

יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט:

6

נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו:

7

ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ:

8

חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש:

9

מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם:

10

אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה:

11

אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון:

12

דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו:

13

תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה:

14

והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו:

15

עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר:

16

אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו:

17

אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי:

18

בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית:

19

לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל:

20

גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר: