משלי 5

1

בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך:

2

לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו:

3

כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה:

4

ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות:

5

רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו:

6

ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע:

7

ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי:

8

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה:

9

פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי:

10

פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי:

11

ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך:

12

ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי:

13

ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני:

14

כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה:

15

שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך:

16

יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים:

17

יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך:

18

יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך:

19

אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד:

20

ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה:

21

כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס:

22

עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך:

23

הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה: