משלי 4

1

שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה:

2

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו:

3

כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי:

4

וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה:

5

קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי:

6

אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך:

7

ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה:

8

סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה:

9

תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך:

10

שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים:

11

בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר:

12

בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל:

13

החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך:

14

בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים:

15

פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור:

16

כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו:

17

כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו:

18

וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום:

19

דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו:

20

בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך:

21

אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך:

22

כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא:

23

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים:

24

הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך:

25

עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך:

26

פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו:

27

אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע: